فایلهای آموزشی

فایلهای آموزشی
جرثقیل ضد جرقه

دستوراالعمل بهره برداری از جرثقیل سقفی

جرثقیل بازویی

جدول کلاس کاری

جرثقیل

کلاس عایق بندی

جرثقیل بلغاری

کلاس عایق بندی 2

جرثقیل بازویی

مشخصات فنی سیم بکسل