فایلهای آموزشی

فایلهای آموزشی
جرثقیل

دستوراالعمل بهره برداری از جرثقیل سقفی

جرثقیل ضد انفجار

جدول کلاس کاری

جرثقیل ضد جرقه

کلاس عایق بندی

جرثقیل دروازه ای

کلاس عایق بندی 2

جرثقیل بازویی

مشخصات فنی سیم بکسل