زیر گروه های مرتبط با جرثقیل ضد انفجار


جرثقیل ضد انفجار - ضد جرقه

در اجرای جرثقیل ضد انفجار لازم است تا شرکت سازنده علاوه بر تسلط بر استانداردها و اصول حاکم بر صنعت جرثقیل سقفی بر مباحث استانداردی محیط های انفجاری نیز اشراف داشته باشد. در اجرای جرثقیل ضد انفجار لازم است تا در ابتدا محیط از نظر ZONE مشخص شود و سپس نوع محیط انفجاری از منظر گاز یا غبار مشخص شود و در ادامه به نوع گاز یا غبار موجود در محیط انفجاری توجه شود و همچنین حداقل دمایی که در آن اشتعال رخ می دهد لازم است تا توجه شود.

در محیط های انفجاری می توان به جای جرثقیل ضد انفجار و به منظور کاهش قابل توجه هزینه جرثقیل ضد جرقه اجرا نمود که این مبحث نیز نیازمند اشراف کامل به ملاحظات متالوژیکی می باشد.