زیر گروه های مرتبط با جرثقیل بازویی


جرثقیل بازویی

اکثر طراحی های قابل اجرا برای جرثقیل بازویی به گونه ای است که پل جرثقیل که بالابر بر روی آن حرکت می کند حول یک محور دوران حرکت دورانی انجام دهد که به این طرح عموما جرثقیل بازویی گفته می شود.

جرثقیل دیواری

یک طراحی خاص از جرثقیل بازویی توسعه یافته است که در سالنهای تولید بسیار شلوغ چاره ساز می باشد و به نوعی طرح تلفیقی جرثقیل سقفی و جرثقیل بازویی می باشد و به آن جرثقیل دیواری گفته می شود. جرثقیل دیواری از خیلی جهات شبیه جرثقیل بازویی بوده با این تفاوت اصلی که به جای حرکت دورانی مشابه جرثقیل سقفی در طول سالن حرکت طولی انجام می دهد.