زیر گروه های مرتبط با جرثقیل دروازه ای


جرثقیل دروازه ای

جرثقیل دروازه ای در دو نوع اصلی تک پل و دو پل اجرا می شود. برای بهره برداری در شرایط کاری مختلف طراحی های مختلفی از جرثقیل دروازه ای نظیر جرثقیل نیم دروازه ای و یا جرثقیل دروازه ای تک ستون و ... توسعه یافته است.