زیر گروه های مرتبط با جرثقیل سقفی


جرثقیل سقفی دو پل - رونشین

جرثقیل سقفی دو پل رونشین دارای هیچگونه محدودیتی در ظرفیت باربرداری و دهانه نمی باشد.

جرثقیل سقفی تک پل - رونشین

جرثقیل سقفی تک پل رونشین در ظرفیت کمتر از 16 تن و دهانه کمتر از 20 متر متداول می باشد.

جرثقیل سقفی دو پل - آویز

جرثقیل سقفی دو پل آویز معمولا در ظرفیت کمتر از 20 تن و دهانه کمتر از 20 متر متداول می باشد.

جرثقیل سقفی تک پل - آویز

جرثقیل سقفی تک پل آویز در ظرفیت کمتر از 10 تن و دهانه کمتر از 15 متر متداول می باشد.