محصولات /

جرثقیل بازویی

/

جرثقیل بازویی

جرثقیل بازویی

جرثقیل بازویی

جرثقیل بازویی در ظرفیتهای زیر 10 تن و در صنایع مختلف بسیار کاربرد دارد. یکی از ویژگیهای منحصر به فرد جرثقیل بازویی قابلیت در اجرا در فضای بسیار محدود می باشد کارایی بسیار مناسب جرثقیل بازویی می باشد.

جرثقیل بازویی داری شش حرکت می باشد به صورتیکه حرکت بالابری و عرضی در جرثقیل بازویی همانند جرثقیل سقفی تک پل می باشد و با این تفاوت که به جای حرکت طولی در طول سالن، جرثقیل بازویی بر حول محور مرکزی جرثقیل بازویی حرکت دورانی انجام می دهد.

 

جرثقیل بازویی را با توجه به زاویه دوران و همچنین موقعیت نصب به گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. 

جرثقیل بازویی نیز دارای ویژگیهای متعددی می باشد که شناخت کافی از این مشخصات به انتخاب جرثقیل بازویی مناسب کمک زیادی می کند. برخی از این ویژگیها در زیر شرح داده شده اند:

جرثقیل بازویی را می توان بر روی ستون موجود در سالن نصب کرد.

در موارد خاص می توان جرثقیل بازویی را بر روی ستون مستقل نصب کرد.

یکی از مهمترین مواردی که انواع جرثقیل بازویی را تشکیل می دهد زاویه دوران مورد نیاز می باشد.

با توجه به سیستم انتخابی برای حرکت دورانی و همچنین زاویه دوران جرثقیل بازویی می توان جرثقیل بازویی را در حالت حرکت موتوری و یا حرکت دستی اجرا نمود.

طراحی هندسی جرثقیل بازویی بر اساس شرایط خاص نصب تعیین می شود.

در تصاویر زیر طراحی های مختلف جرثقیل بازویی در کنار یکدیگر نشان داده شده است که بیانگر ویژگیهای این نوع جرثقیل می باشند:

جرثقیل بازویی دوران دستی قابل نصب بر روی ستون سالن با زاویه کمتر از 180درجه:

جرثقیل بازویی, جرثقیل سقفی
جرثقیل ستونی بازویی دوران دستی با زاویه کمتر از 270 درجه:

جرثقیل بازویی, جرثقیل سقفی
جرثقیل بازویی دوران دستی و برقی با زاویه 270 درجه:

جرثقیل بازویی, جرثقیل سقفی

جرثقیل ستونی بازویی دوران دستی و برقی زاویه 360 درجه:


جرثقیل بازویی, جرثقیل سقفی